Manager and Worker

קורס מלגזות

קורסים קרובים - קורס מלגזות

053-8908084

12:00-16:00

ימי שלישי - כפר חסידים

רישום ותשלום

הקפה עלינו

ימי שישי - קיבוץ דן

בהדרכת - משא בטוח

דברו איתנו...

קורס מלגזות

תנאים לקבלת היתר הפעלה למלגזה והרשמה ללימוד קורס מלגזה:

• נדרש רישיון מקדים לרכב פרטי 02 או רישיון לטרקטור (דרגה 01).
• רישיון מלגזה ניתן להוציא החל מגיל 18 בלבד.
 משך הקורס יומיים על פי החוק- יום אחד עיוני ויום אחד מעשי. הפרק העיוני מתקיים בכיתת לימוד בבית הספר משא בטוח הדרכות ובטיחות והקורסים מתקיימים בכל הארץ. הפרק המעשי כולל נהיגה וסללום בין מכשולים ואמצעי פריקה והעמסה. תרגול מקיף בפריקה והעמסת מטענים במצבים משתנים ובגבהים שונים ועפ"י הכללים המחייבים בבטיחות נהיגה והפעלת מלגזה ותרגול מעשי בנהיגה על מלגזה טלסקופית.

אם אתם רוצים להוציא רישיון בקורס מלגזה פעלו על פי הרשום:
1. הוצאת טופס בתחנות הצילום (טופס ירוק) רש"ל 18.
2. אין צורך לבצע בדיקות עיניים או בדיקות אחרות.
3. להגיע עם הטופס לקורס.

במסגרת קורס מלגזה העיוני נלמדים הנושאים הבאים:

• דרישות החוק
• יסודות הפיזיקה
• הכרת סוגי מלגזות
• בטיחות בהפעלת מלגזה (כולל מלגזה טלסקופית)
• טיפול ואחזקה

חלק מעשי: נמשך לפחות 5 שעות לימוד אקדמאיות במגרש המלגזות.

במסגרת הקורס המעשי נלמדים הנושאים הבאים:
• אחזקה נכונה
• נסיעה בטוחה עם ובלי מטען
• הסתכלות נכונה בפניות ובנסיעה לאחור
• העמסה בגובה
• בטיחות בחנייה
• שימוש נכון בטבלת עומסים
• הסמכת מפעילי מלגזה טלסקופית.